Zomi Paunak leh a Khiatna

(1) A si masa puantuam tang..?

= A masa peuh hampha zaw…

(2) Ak ta mang kuan ki tu tu ?
= Ki lem na a om kei leh kiam suk na, man than na piang..

(3) Ak ta duh gawl ki lawh khuh?
= Huai ham lua leng gin na ki ngah thei…

(4) Ak tui sung ah a vom ding leh a kang ding ki tha lo?
= Mai lam thu piang ding ki gen khol thei lo…

(5) Bui pi lei kei in zong khua ngai ?
= Ki dawm in gam ta ding…

(6) Bui a phak khuan a tawp?
= Maban tun dek tak na pi a tut kuan a tawp…

(7) Cim nuai a sa ki bak gel tui ah ki thuk?
= Lung dam na mang ngilh ngei lo, khat vei tei tei thuk kik hang tang….

(8) Dek lam tuk tum zong gal suak thei?
= I muan pen zong gal suak thei…

(9) Gallu kih ta gallu tuak?
= A hak sa khat peuh ut lo a i pelh hang in tuak ve ve…

(10) Gal phawn kuan leh ma tut kuan?
= Na sep na khat peuh peuh ah i zawh kuan ciang in han ciam sem sem ding.

(11) Gip zong leh khuai zong ki tuak?
= Deih tuak ki khek…

(12) Ha kai pahtak lung heng?
= A hoih ding a i up mawh khat a hoih lo te…

(13) Hau sa sial mei let?
= Na seo na ah sik san khat na a sem let te…

(14) Hau sa ziak in kuang zang ban?
= A hau a lian khat peuh vang in akim a pam a te in nop tuam na ngah…

(15) Hawm sem nung ta ne bum puk si?
= Cingh in hawm dim diam leng nuntak nuam. Huai ham in ang sung bek gen leng puk si thei…

(16) Inn gua hah lo, gam gua hah?
= A U a Nau a khua a tui puah lo a mi dang a puah zaw te…

(17) Kam siam sial lei sang, kam sia sial liau?
= Kam siam leng thu sia pen zong mai thei, Kam sia zang leng thu gina lo khat zong ki liau thei…

(18) Khai kha a gui ah gah?
= Mi hoih lo te ki gui zuih…

(19) Kawl zong tui dam in ki ho?
= Zin do leng la do siam…

(20) Kom kim zong tapa sal sagih nei sa naw kik?
= Nu mei te ta nu tapa a kim in a neih uh hang in ki sak thei ngam huai lo.


Paunak leh a khiatna – 3

posted on 12 JUNE 2015 at 12:14 PMLOMKHOLNA: ARTICLEPOETRY

Tweet

Pin

Share

Paunak leh a khiatna – 3

(21) Khua pi guah zu satang hal?
= Thu khat peuh a than veng vang hang a dai baih te…

(22) Lei ba leh sakha nuai nung?
= Lei ba nei te ki sim mawh….

(23) Lam nai tawn nuam be hiang kum kua a tung lo?
= A ngei na bang tawn lo in abaih bawl man in hak sat na a paing thei thu te…

(24) Lang bawm a ek a awk?
= I ki dop kei leh eima gam tat na pan gim na ki ngah kik thei…

(25) Leii le ha zong ki pet?
= I it i ngaih pen te tawh zong ki tawng kha thei…

(26) Lu sum zong bing tawng a zom?
= Thu sia sa a hoih ding a lem…

(27) Mei ma lo ah tho tu lo?
= A mosa thu khat om lo in ki gen lo…

(28) Mei gong lung le sazan ta?
= Thu khual lo ,heh baih ,lung tom,ngong tat…

(29) Mi hing le pa po?
= Mi hing nuntak hun tom…

(30) Mual mong mei khuzong nuam tuam?
= Dah na ,lung kham na, hak sat na,I tuah lai tak in i gei a mi om mawk khat zong nuam tuam sa in ki ngai hi…

(31) Mui zang lua ki pei sat?
= A ki pil sak lua te in tuak khial baih…

(32) Nadak kang in kawl lawh,Dai zang kang in kawl peh?
= Mun khat a thu piang khat in, mun khempeuh lawh thei…

(33) Ngak tang hapak sa tum kik ngei lo?
= Pasal thu gen sa dok kik ngei lo…

(34) A nu nung galban sat?
= A lawm te zah in a hat loh hang in lung kia lo in sem tei tei a hi man in ham phat na ngah ve ve…

(35) NU leh PA thu mang a nah lawh pek?
= Nu leh PA thu mang te in thu pha ngah…

(36) Nu Pa ki lung tuak khua 1 in zo lo, khua 1 ki lung tuak khua kua in zolo?
= Ki lung tuak a i ki tha bup leh kua mah in hong susai zolo…

(37) Nu mei inama khuat, sum kuang in a lii khuat?
= Ei ma mai lam nuntak na ding ei mah ciat in i han ciam kul…

(38) Nah kia kawi in nah kia mam suang?
= Mi gi na lo sung pan Mi gi na khat peuh piang thei…

(39) Pa that to khom guan?
= Thu khual in heh na thuk kik pah lo….

(40) Pu te lam sak ki neh zo lo?
= I pu te i sim mawh nop hang ki zo ngei lo…

(41) Sakhi api san a no san ?
= I nu I pa te mah ki sun ciat…

(42) Sa khi in a tat na ding kuam kua khual?
= Mai lam thu khual na in ki dawm in gam ta ding ,Na khem peuh ah ki guang khuak ding…

(43) Sa khi that lo ngal tang tum?
= A neu nate zo masa lo in na lian pi a tum te…

(44)Sial tat nung a sial dai kai?
= A sia ding teng a siat khit teh i puah kik hang phat tuam nawn lo…

(45) Sial nu phal zong sih kuang ah ki liiak?
= I lawm i gual lui te ki mang gilh ngei lo a hi man in i ki muh kik ciang in nuam ki sa…

(46) Sial vom leh sial vom ki ngai?
= Ei mah tawh a ki bang mi te ki ngai…

(47) Sim beng zong kim cit ciat tang zang ki guang?
= Pil na siam na ki kim ta leh ma kai ding khat ki guang tuam…

(48) Suang pi suang neu in thek?
= A mah kia a ,,,,a lian a hau thei om lo…

(49) Tang a si kawl in kah?
= A bei sa hun a nop na dah na a hong phawk kik sak na… <melmuh>

(50) Tu nai lo khe khuang? Man nai lo tul sui?
= A hih ding teng zo ma sa phot lo pi a, a man khin sa bang a om te…

(51) Thu pha in kong biang kan lo,,,,thu sia in mual kua khum?
= Thu hoih thu pha ki zel hak,, thu sia ki zel baih…

(52) Va ak cingh kam sakhau tawhah ki pua lo?
= A tawn tung a ki kem ki gal ging gigete tung ah thu sia tung ngei lo hi…

(53) Vai nu nung guah sia in lap?
= Sep na bawl an ah atha dah a,,a tuan tual te hak sat na khat peuh in lap…

(54) Va phual tang sa va ak tang?
= A gi na sa khat a ma ki kep zawh lo man a gina loa suak kik te…

(55) Zawl thu kal ah sial thawl?
= Zawl thu ah thu neu no khat peuh thu lian suak baih deuh…

(56) Zawng nek ngau in thal pu?
= Mi khat gam tat hoih loh na mi dang khat in thuak lawh…

(57) Zawng in a ma kheng mu lo in a lawm te kheng ko?
= Ama hoih loh na ki mu lo in a lawm te hoih loh na bek bek a ko ko te…

(58) Zuau in a khap tawn?
= Zuau thu i gen leh ki sul zuih in ki thei kik ve ve…

ZomiNews
Author: ZomiNews

Zomi Information Network!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *